Zarejestrowanie spółki Esotiq International OÜ [RB 18/2019]

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku
25/09/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2019 r. [RB 19/2019]
18/10/2019
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku
25/09/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2019 r. [RB 19/2019]
18/10/2019

Zarejestrowanie spółki Esotiq International OÜ [RB 18/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] zawiadamia, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu na zlecenie Emitenta spółki Esotiq International OÜ z siedzibą w Tallinie. Spółka została wpisana w dniu 7 października 2019 r. do estońskiego rejestru handlowego pod numerem 14820994. O nabyciu wszystkich udziałów w spółce Esotiq International OÜ o kapitale zakładowym 2 500,00 EUR (dwa tysiące pięćset euro) Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Celem utworzenia Esotiq International OÜ jest zintensyfikowanie ekspansji Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson na rynkach zagranicznych.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.