Zmiana adresu siedziby Esotiq & Henderson S.A. [RB 24/2019]

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2019 r. [RB 23/2019]
18/12/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2019 r. [2/2020]
18/01/2020
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2019 r. [RB 23/2019]
18/12/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2019 r. [2/2020]
18/01/2020

Zmiana adresu siedziby Esotiq & Henderson S.A. [RB 24/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] niniejszym zawiadamia o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały o zmianie z dniem 1 stycznia 2020 r. adresu siedziby Spółki w Gdańsku z dotychczasowego przy ul. Szybowcowej 8A na nowy przy ul. Budowlanych 31C.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.