Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 7 kwietnia 2015r. (4/2015)

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (3/2015)
16/02/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 7 kwietnia 2015r. (1/2015)
11/03/2015
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku (3/2015)
16/02/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 7 kwietnia 2015r. (1/2015)
11/03/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 7 kwietnia 2015r. (4/2015)

Raport Bieżący nr 4/2015

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 2 pkt. 1), 2), 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” zwołuje na dzień 7 kwietnia 2015 roku, na godzinę 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

[PDF] [PDF] [PDF]